Vedtægter
* §1 – Navn og hjemsted
* §2 – Formål
* §3 – Økonomi
* §4 – Bestyrelse
* §5 – Generalforsamling
* §6 – Ekstraordinær generalforsamling
* §7 – Medlemsskab
* §8 – Regnskab
* §9 – Drift
* §10 – Lejere
* §11 – Vedtægtsændringer
* §12 – Opløsning

VEDTÆGTER FOR “HALDUM SOGNS FORSAMLINGSHUS”
Af 25. oktober 1927

§1
NAVN OG HJEMSTED
Navnet er “Interessentskabet HALDUM SOGNS FORSAMLINGSHUS”

Hjemsted er Favrskov Kommune.

§2
FORMÅL
Interessentskabets formål er at varetage interessenternes fælles interesser over for offentlig myndighed, skabe, udbygge og bevare kontakt beboerne imellem, ved at påtage sig kulturel, oplysende og underholdende virksomhed, samt at virke for selskabeligt samvær, og herigennem bidrage til Haldum Forsamlingshus’ beståen.

§3
ØKONOMI
Den nødvendige kapital til interessentskabet drift søges tilvejebragt ved salg af medlemsbeviser til kr. 10,- pr. myndig person i medlemshusstanden, udlejning af forsamlingshusets lokaler, overskud fra arrangementer og indsamlinger af lokal karakter, samt gennem tilskud fra private og offentlige fonde.

§4
BESTYRELSE
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for en 2-års periode, de afgår på skift. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Disse personer tegner Interessentskabet over for offentlige myndigheder m.v.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del i forsamlingshusets evt. overskud. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som har til formål at lave arrangementer til støtte for Haldum Forsamlingshus.

§5
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er interessentselskabets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel.
Indkaldelse skal ske enten ved annoncering i ugepressen og/eller ved omdelte skriftlige meddelelser og/eller ”opslag” på
forsamlingshusets hjemmeside og/eller pr. e-mail.
Hver interessent, som har indbetalt kontingent, har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 7 dage.
Forslag fra et medlem til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal.

Dagsorden for generalforsamling:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens årsberetning. Status og fremtidigt virke.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og budget.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt ( herunder kan intet vedtages ). 

§6
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mere end 10 af interessenterne fremsætter ønske herom.
Anmodningen skal være skriftlig og indeholde det/de punkter, som ønskes behandlet. På en ekstraordinær generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de forhold, som har givet anledning til afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling SKAL afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er tilgået bestyrelsen. Indkaldelse finder sted som for den ordinære generalforsamling.

§7
MEDLEMSKAB
Bestyrelsen forestår salg af medlemsbeviser. Et medlemsbevis giver et medlemskab pr. betalende person og dermed en stemme.
Medlemskab følger kalenderåret.
Som interessent kan optages enhver i Haldum sogn boende myndig person. Bestyrelsen har efter eget skøn ret til at nægte optagelse af en interessent hvis særlige forhold hos denne gør sig gældende.
Bestyrelsen kan udelukke en interessent, hvis den finder væsentlig grund hertil. Udelukkelse af en interessent skal godkendes på en generalforsamling ved almindeligt flertal.
Hver interessent betaler årligt et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Studerende, arbejdsløse og ikke formuende pensionister kan opnå 50 % rabat på medlemskab.
Udtræden skal ske skriftligt til bestyrelsens formand og har virkning fra kontingentperiodens udløb. Efter 1 års restance og 2 skriftlige rykkere tabes medlemsrettigheder ved skriftlig meddelelse fra kasseren.
Interessenterne hæfter for selskabets gæld på udtrædelsestidpunktet. Interessenterne hæfter for gælden i forhold til tegnede andele.
Ved dødsfald ophæves interessentrettigheder uden forpligtelses fra begge sider.

§8
REGNSKAB
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for, at selskabets regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab og budget. Regnskabet skal være revideret af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.
Kassereren drager omsorg for opkrævning af kontingent, samt at selskabets midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Kassereren er pligtig til på forlangende at fremlægge regnskabsbøger og opgørelse over kassebeholdning samt interessentfortegnelse for bestyrelse og/eller revisor.

§9
DRIFT
Bestyrelsen afholder møder efter behov. Der føres protokol over afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, med angivelse af trufne beslutninger.
Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp i den udstrækning dette skønnes nødvendigt.
Ved køb og salg af fast ejendom, låneoptagelse, pantsætning og sikkerhedsstillelse på over kr. 25.000,00 inden for et regnskabsår, kræves generalforsamlingens godkendelse samt alle bestyrelsesmedlemmers underskrift.

§10
LEJERE
Bestyrelsen, eller en af denne udpeget repræsentant, har ret til at forestå udlejning af de til forsamlingshuset hørende faciliteter, samt evt. inventar, når dette er foreneligt med § 2.
Bestyrelsen fastsætter gældende takster for udlejningsvirksomheden.
Forsamlingshuset må IKKE udlejes til personer under myndighedsalder.
Der underskrives lejekontrakt for hver enkelt udlejning. Denne kontrakt er bindende for begge parter.   Lejere af forsamlingshuset skal i lejekontrakten skriftligt acceptere at være ansvarlige for, at arrangementet afvikles efter den med bestyrelsen, eller bestyrelsens repræsentant, trufne aftale, her under gældende ordensregler.
Beskadigelse, bortkomst eller anden form for vanrøgt betales af lejeren.
Lejeren er ansvarlig for alle forhold over for myndigheder m.v. (Lejlighedstilladelser, KODA o.a.)

§11
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer af vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling.
Vedtagelse af ændringer er betinget af at mindst halvdelen af interessenterne er til stede, og at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne, eller hvis ikke dette opfyldes, ved en ekstraordinær generalforsamling, afhold i løbet af 14 dage og indkaldt i henhold til bestemmelserne i §6, og vedtagelse da sker med ¾ af de afgivne stemmeberettigede stemmer, uanset de fremødtes antal.
§ 2 kan ikke ændres
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

§12
OPLØSNING
Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted ved beslutning på 2 efter hinanden, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
Vedtagelse om anvendelse af § 12 kan kun ske med mindst ¾ af samtlige medlemmernes stemmer.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. februar 2015.
Ovenstående vedtægter erstatter tidligere Vedtægter fra 25. oktober 1927 samt revideret udgave fra 24.januar 2001. Disse sættes herved ud af kraft.

 Arne Post   Dorrit Kristensen  Lene Ørskou  

Gert Ladiges   Liselotte Stounberg

.